Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de ‘Leen een hond website’: www.matcheenleenhond.nl 2018

 

Inhoudsopgave

 Artikel 1. Definities

 Artikel 2. Dienstverlening

 Artikel 3. Beschikbaarheid dienstverlening

 Artikel 4. Gedrag van Consumenten

 Artikel 5. Klachten over Deelnemers; misleiding

 Artikel 6. Bescherming persoonsgegevens / Privacy verklaring

 Artikel 7. Aansprakelijkheid

 Artikel 8. Opzegging Consument

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bemiddelaar: de ondernemer die de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
  2. Hondeneigenaar: de natuurlijke persoon die als eigenaar van een hond zijn hond te leen aanbiedt op de site. De hondeneigenaar handelt niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  3. Lener: de natuurlijke persoon die als hondenliefhebber tijd wil doorbrengen met de hond van een ander.
  4. Professionele uitlaatservice: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf voor het uitlaten van een hond.
  5. Website: het online platform waar de in artikel 2.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
  6. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen de ‘leen een hond website’ en een hondeneigenaar, lener of professionele uitlaatservice die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van lidmaatschapsgeld.

 

Artikel 2. Dienstverlening

2.1 De dienstverlening van de Leen een hond site bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van hondeneigenaar en hondenlener  die op grond van door de Leen een hond site vastgestelde indicatoren bij elkaar passen.

2.2 De Leen een hond site geeft geen garantie op succes voor het vinden van een geschikte hond of lener.

2.3 De Leen een hond site is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de geldigheid van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.

2.4 De mogelijkheid tot het in contact treden met leden kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald lidmaatschap.

2.5 Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode.

2.6 De Leen een hond site kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de gebruikers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de website beschikbaar stellen.

2.7 De Leen een hond site is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van gebruikers / leden en honden als deze elkaar ontmoeten in aansluiting op kennismaking via de website. De aansprakelijkheid voor schade toegebracht door of aan een hond ligt volledig bij de hondeneigenaar. Een uitzondering hierop is grove nalatigheid of grove schuld door de lener. De aansprakelijkheid van de professionele uitlaatservice is beschreven in hun eigen algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid ligt nimmer bij de Leen een hond site.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid dienstverlening

3.1 De Leen een hond site spant zich in om de dienstverlening zonder storingen te laten verlopen. De Leen een hond site kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

3.2 Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Leen een hond site de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

 

Artikel 4. Gedrag van gebruikers / leden

4.1 Het is een gebruiker niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

– bedreigende taal te gebruiken naar andere gebruikers of naar de Leen een hond site;
– onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
– teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden.
– direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel te vermelden;
– foto’s van honden of foto’s van andere mensen dan zichzelf te plaatsen;
– een profiel te gebruiken als blog, columns of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een hond of een lener;
– de gegevens van andere leden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.

4.2 Het is bovendien niet toegestaan om

– onwaarheden in het profiel te vermelden;
– anders dan Nederlandstalige teksten in het profiel op te nemen;
– commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere gebruikers en/of op het profiel te vermelden;
– schade of hinder aan andere leden of de Leen een hond site toe te brengen;
– racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere gebruikers en/of op het profiel te vermelden;
– informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van het betreffende gebruiker;
– inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
– een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.

4.3 Als een gebruiker handelt in strijd met het gestelde artikel 4.1 of 4.2 kan de Leen een hond site het lidmaatschap van het gebruiker opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Leen een hond site stelt de gebruiker op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. De Leen een hond site restitueert het lidmaatschapsgeld over de resterende periode.

4.4 Het gebruiker accepteert dat de Leen een hond site als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

 

Artikel 5. Klachten over Deelnemers; misleiding

5.1 Als de Leen een hond site een klacht ontvangt over een gebruiker, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. De Leen een hond site spant zich in om profielen van leden die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere leden te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

5.2 De Leen een hond site spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door gebruikers of leden op de site.

 

Artikel 6. Bescherming persoonsgegevens en Privacy verklaring

6.1 Op het gebruik van de Leen een hond site zijn de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving van toepassing.

6.2 Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Leen een Hond. We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

6.3 Je gegevens worden na 365 dagen automatisch verwijderd of eerder als je ze zelf verwijdert.

6.2 Als er bij de Leen een hond site een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 4.1 en 4.2 en andere leden ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Leen een hond site gerechtigd om het lidmaatschap te beëindigen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De Leen een hond site is tegenover gebruikers aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Leen een hond site.

7.2 De gebruiker is tegenover de Leen een hond site aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het gebruiker in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 4, tenzij deze tekortkoming niet aan het gebruiker kan worden toegerekend.

 

Artikel 8. Opzegging door gebruiker

8.1 Een betaald lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, met inachtneming van de Thuiswinkelvoorwaarden. Na afloop van deze periode vervalt het lidmaatschap automatisch en kan de gebruiker bepaalde inhoud niet meer raadplegen.

8.2 Ongeacht of het (betaalde) lidmaatschap is beëindigd, deactiveert de Leen een hond site op verzoek van het gebruiker te allen tijde het profiel van het gebruiker zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van het gebruiker.

8.3 De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het betaalde lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de Thuiswinkelvoorwaarden. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.